Chuyển tới nội dung

Điều 1: Giới thiệu

Điều khoản và điều kiện này quy định sử dụng trong trang web và các dịch vụ của mcw77. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản này.

Điều 2: Định nghĩa

Trong Điều khoản này, các thuật ngữ sau có nghĩa như sau:

  • “Trang web” có nghĩa là trang web mcw77.
  • “Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào được cung cấp bởi mcw77 thông qua Trang web.
  • “Người dùng” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung của mcw77, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và mã, đều thuộc sở hữu của mcw77 hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho mcw77. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, công khai hoặc tái tạo bất kỳ nội dung nào của Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của mcw77.

Điều 4: Sử dụng Trang web và Dịch vụ

Bạn chỉ được sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích hợp pháp và theo Điều khoản này:

  • Gửi hoặc truyền bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phân biệt đối xử, xúc phạm, tục tĩu hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ người nào.
  • Gửi hoặc truyền bất kỳ nội dung nào chứa virus, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.
  • Gửi hoặc truyền bất kỳ nội dung nào được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác mà bạn không được phép sử dụng.
  • Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép của họ.

Mcw77 có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào này.

Điều 5: Thanh toán

Khi bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như cá cược thể thao, bạn có thể phải trả phí. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của mình.

Điều 6: Trách nhiệm pháp lý

Mcw77 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Điều 7: Sửa đổi Điều khoản

Mcw77 có thể sửa đổi Điều khoản này theo thời gian. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi đó.

Điều 8: Quyền hạn

Điều khoản này của mcw77 sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Điều 9: Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với mcw77 theo địa chỉ email: [email protected].